Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Intercard Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, płk. W. Beliny–Prażmowskiego 60, 31-514 Kraków, KRS 0000233396; tel. 12 626-20-24, email: biuro@intercard.net.pl („Administrator” lub „Spółka Intercard sp. z o.o.”).
 2. W Spółce Intercard Sp. z o.o. powołano Inspektora ochrony danych osobowych: email: dane.osobowe@intercard.net.pl, 12 626-20-24
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy w Spółce Intercard Sp. z o.o. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a RODO oraz Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Żądania w tym zakresie należy kierować do Administratora lub do Inspektora ochrony danych.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 7. Na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Niepodanie Pani/Pana danych osobowych lub podanie niepełnych danych osobowych może znacząco utrudnić lub uniemożliwić realizację przez Administratora celów określonych w punkcie 3.
 9. Z uwagi na konieczność zapewnienia Spółce odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury księgowej, technicznej, informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących działalności Spółki jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Pani/Pana praw jako Pracownika, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. dostawcom usług zaopatrujących Spółkę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne oraz zarządzanie jej organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych);
  2. dostawcom usług prawnych, rachunkowych, kontrolnych i doradczych oraz wspierających Spółkę w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, instytucją finansowym);
  3. innym organom publicznym, instytucjom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 10. W oparciu o udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.