1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Intercard Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. płk. W. Beliny – Prażmowskiego 60, 31-514 Kraków, KRS 0000233396; tel. 12 626-20-24, email: biuro@intercard.net.pl („Administrator” lub „Spółka Intercard Sp. z o.o.”).
 2. W Spółce Intercard Sp. z o.o. powołano Inspektora ochrony danych osobowych;
  email: dane.osobowe@intercard.net.pl, 604543142
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z uczestnictwem w XII Krośnieńskich Jesiennych Warsztatach Kardiologicznych. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a RODO. Podanie przez Panią/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w ww. Warsztatach.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub wyrażenia sprzeciwu. Przy czym osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Nie wpływa ono na zgodność przetwarzania z prawem dokonanego przed wycofaniem zgody.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Żądania w tym zakresie należy kierować do Administratora lub do Inspektora ochrony danych.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 7. Na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi, służy realizacji celów opisanych w punkcie 3. Niepodanie Pani/Pana danych osobowych lub podanie niepełnych danych osobowych może znacząco utrudnić lub uniemożliwić realizację przez Administratora celów określonych w punkcie 3.
 9. Z uwagi na konieczność zapewnienia Spółce odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury księgowej, technicznej, informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących działalności Spółki jako przedsiębiorcy, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. dostawcom usług zaopatrujących Spółkę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne oraz zarządzanie jej organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych);
  2. dostawcom usług prawnych, rachunkowych, kontrolnych i doradczych oraz wspierających Spółkę w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, instytucjom finansowym);
  3. innym organom publicznym, instytucjom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 10. W oparciu o udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.